Polityka prywatności

Xcity Investment Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.xci.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Polityka Prywatności

 • Definicje
 • Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 • Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
 • Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 • Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?
 • Inspektor Ochrony Danych w Grupie
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
 • Jakie prawa Ci przysługują?
 • Pliki Cookie

Definicje

Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Administrator Systemów Informatycznych lub ASI – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym również odpowiadająca za nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Administratora Danych,

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

Inspektor Ochrony Danych lub IOD – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca procesy związane z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wramach procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w strukturze Administratora Danych,

Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, powołany w każdym państwie członkowskim Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO,

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Podmiot przetwarzający (procesor) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych,

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych),

Ustawa – obowiązująca Ustawa o ochronie danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Xcity Investment Sp. z o.o. w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62, kod pocztowy 02-353 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000526237, która jest operatorem serwisu: www.xci.pl.

W momencie podawania nam swoich danych osobowych otrzymasz zgodnie z przepisami RODO obowiązek informacyjny.

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Istnieją różne sytuacje i procesy w ramach których przetwarzamy dane osobowe.

Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Najczęstsze sytuacje, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe to: formularze kontaktowe w celu obsługi zgłoszeń, dane związane z umowami związanymi ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Nie stosujemy tzw. Profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mogących na Ciebie wpływać.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności:

 • Szkolimy wszystkich naszych pracowników, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe. Budujemy poczucie poszanowania Twoich danych osobowych wewnątrz naszej organizacji,
 • Wdrożyliśmy specjalne wewnętrzne procedury (Polityka Ochrony Danych), które mają na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO),
 • Jesteśmy poddawani cyklicznym audytom wewnętrznym, mającym na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń dla Twojej prywatności,
 • Dbamy o naszą infrastrukturę teleinformatyczną, dążąc do tego aby środki jej ochrony były na najwyższym możliwym poziomie.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?

Jeśli masz pytania, dotyczące Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami:

Pisemnie lub osobiście pod adresem siedziby Spółki wskazanym powyżej bądź elektronicznie poprzez stosowne formularze kontaktowe na stronie internetowej: www.xci.pl, a także pocztą elektroniczną pod adresem: email: biuro@xci.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania zawartych umów takich jak: PKP S.A. świadcząca dla nas usługi kadrowo/płacowe, księgowe, informatyczne, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie przekazywania przesyłek, a także realizacji usług prawnych. W szczególności podstawą prawną udostępnienia, mogą być przepisy prawa, które zezwalają organom publicznym na dostęp do danych osobowych.

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 28 RODO w przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą wspierać nas zewnętrzne podmioty. Na przykład w celu realizacji konkursu, możemy skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która zbierze od Ciebie dane osobowe.

Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Twoich danych osobowych na własny użytek. Przetwarzanie jest limitowane warunkami opisanymi w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Na bieżąco monitorujemy wszelkie procesy w ramach których Twoje dane osobowe są przetwarzane przez zewnętrzne podmioty. Aktualny rejestr takich operacji znajduje się w prowadzonym przez nas Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Podmioty przetwarzające są poddawane przez nas procedurom audytowym w ramach których badamy bezpieczeństwo powierzonych im danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw, zapewniających ochronę Twojej prywatności.

Pamiętaj o tym, że nie wszystkie poniżej wskazane prawa znajdują zastosowanie w każdej sytuacji.

Z naszej strony dołożymy najwyższej staranności aby zrealizować przysługujące Ci prawa.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

W sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.

Skutkiem odwołania zgody jest brak możliwości przetwarzania danych osobowych z powołaniem się na tę właśnie podstawę przetwarzania danych w przyszłości.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Prawo dostępu do danych daje osobie, której dane dotyczą prawo do:

 • uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, również dodatkowych informacji dotyczących tego przetwarzania (m.in. w zakresie celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców jej danych osobowych, etc.),
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą może wedle swego uznania, choć w ramach katalogu zamkniętego określonego w art. 15 RODO, kształtować zakres uzyskanych informacji czy danych przekazanych w postaci kopii. Realizując przyznane uprawnienia, może więc żądać przekazania zarówno każdej, jak i wszystkich wskazanych w art. 15 RODO informacji, jak również żądać kopii czy wglądu do wybranych bądź wszystkich danych.

Rezultatem wykonania prawa dostępu do danych osobowych powinno być udzielenie osobie, której dane dotyczą, żądanych przez nią informacji.

W wyniku realizacji prawa dostępu do danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię danych osobowych we wskazanym przez siebie formacie. Jeżeli jednak nie zastrzeże tego formatu w swoim żądaniu informacje powinny zostać przekazane za pomocą tego samego środka porozumiewania się, przy użyciu, którego osoba, której dane dotyczą, skierowała swoje żądanie do Administratora Danych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą posiada uprawnienie do:

 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą swoim żądaniem powinna wykazać, że jej żądanie jest wistocie zasadne tj. Administrator Danych przetwarza dane nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Tylko po spełnieniu warunku wskazanego w pkt 3 Administrator Danych będzie zobowiązany do niezwłocznego sprostowania danych nieprawidłowych lub do uzupełnienia danych niekompletnych.
 • Zgodnie z art. 19 RODO Administrator Danych informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Prawo do usunięcia danych składa się z dwóch uprawnień cząstkowych:

 • możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora Danych,
 • możliwości żądania, aby Administrator Danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje (tzw. prawo do zapomnienia).

Możliwość skorzystania z uprawnienia do żądania usunięcia danych przez innych administratorów jest uzależniona od możliwości skorzystania z żądania usunięcia danych osobowych przez pierwotnego Administratora Danych.

Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych osobowych we wskazanych wart. 17 ust. 1 RODO przypadkach, tj. m.in. w sytuacji, jeżeli jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, wycofała ona zgodę na przetwarzanie danych, wniosła sprzeciw od takiego przetwarzania, czy też jej dane przetwarzane były niezgodnie z prawem.

Przez usunięcie danych osobowych należy rozumieć całkowite zniszczenie danych (w tym nośników, na których były one zapisane) lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (tzw. anonimizacja danych). Efektem działania Administratora Danych powinien być brak możliwości dalszego dokonywania jakichkolwiek operacji na tych danych.

W przypadku prawa do bycia zapomnianym mamy do czynienia jedynie z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych wobec innych administratorów. Administrator Danych nie ma obowiązku dopilnowania, aby dane faktycznie zostały przez tych administratorów usunięte. Dodatkowo zakres obowiązku poinformowania innych administratorów jest ograniczony przez: dostępną technologię, koszt realizacji obowiązku poinformowania, odwołanie do podejmowania rozsądnych działań w wykonaniu tego obowiązku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Administrator Danych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zaistnieje jedna ze wskazanych w art. 18 RODO przesłanek, tj. osoba, której dane dotyczą:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem,
 • żąda zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które powinny zostać usunięte, ale które są jej niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących jej roszczeń,
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający Administratorowi Danych stwierdzić czy sprzeciw jest zasadny).

Przykładami ograniczenia przetwarzania są:

 • czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania,
 • uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych,
 • czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.

W każdym przypadku, dane, w odniesieniu do których ograniczono przetwarzanie, powinny być wyraźnie odróżnione od pozostałych danych oraz nie mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu ani modyfikacjom.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych, na które składają się dwa uprawnienia:

 • prawo otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi Danych,
 • prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi Danych, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Uprawnienia, o których mowa w pkt 1 mogą być wykonywanie niezależnie od siebie i niezależnie od uprawnienia do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo do przenoszenia danych nie obejmuje tzw. zbiorów papierowych).

Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane osobowe dotyczące osoby, która wykonuje to prawo, które to dane ta osoba świadomie i aktywnie przekazała. Nie obejmuje natomiast danych wywnioskowanych przez Administratora Danych wprocesie ich przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 • opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

W razie otrzymania skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych powinien niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych w zakresie objętym tym sprzeciwem.

Jeżeli Administrator Danych uzna sprzeciw za pozbawiony podstaw, w szczególności z takiej przyczyny, że w jego ocenie nie zachodzi szczególna sytuacja uzasadniająca wniesienie sprzeciwu, ewentualny nakaz uwzględnienia sprzeciwu może zostać wydany przez organ nadzorczy na skutek skargi wniesionej przez zainteresowaną osobę.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom (art. 22 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu. Prawo to dotyczy sytuacji, w których zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

 • wywołuje skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą,
 • wpływa istotnie na osobę, której dane dotyczą, w podobny sposób do skutków prawnych.

Podejmowanie przez Administratora Danych zautomatyzowanych decyzji, o których mowa powyżej, możliwe jest tylko pod warunkiem, że:

 • jest ono niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem Danych,
 • jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego,
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli automatyczne podejmowanie decyzji jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy albo gdy odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, Administrator Danych powinien wdrożyć właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, o co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Oznacza to konieczność zapewnienia możliwości odwołania się osoby, której dane dotyczą, od automatycznego rozstrzygnięcia. Takie odwołanie powinno być rozpatrywane przez człowieka.

Pliki Cookie

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies jedynie dla celów technicznych.

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby:

 • zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
 • administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług;
 • zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści.

Jak długo korzystamy z plików cookies?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

sesyjne– pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

stałe– pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Jedyną informacją o użytkowniku jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Możesz!

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Poniżej wskazujemy sposób w jaki możesz w każdej chwili zmienić ustawienia kilku najbardziej popularnych przeglądarek internetowych w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin na portalu.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W przeglądarce Firefox:

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz Opcje. Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika.

Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

 • Przechowuj: aż wygasną– ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
 • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox– ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
 • Przechowuj: pytaj za każdym razem– za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

W przeglądarce Google Chrome:

W prawym górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

Wybierz Ustawienia.

Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
 • Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm -: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

W przeglądarce Internet Explorer 9

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Safari
Uwaga! Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną zopcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn.

Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.

Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

 • Akceptuj ciasteczka- wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
 • Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
 • Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Wykaz plików cookies używanych na stronie:

NazwaRodzaj ciasteczkaCel zapisania
pll_languageStałe – 1 rokCiasteczko zapisuje, jaki język został wybrany przez użytkownika
cookie_notice_acceptedStałe – 1 miesiącCiasteczko zapisuje, że użytkownik potwierdził powiadomienie o ciasteczkach na stronie