Jak zagospodarować parowozownię oraz tereny inwestycyjne PKP, łącznie 25 ha w centrum Gniezna, na potrzeby lokalnej społeczności ?

W dniach 5-9 czerwca 2017 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie odbędą się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów inwestycyjnych PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym dla terenów zabytkowego kompleksu parowozowni. Organizacja warsztatów jest wynikiem porozumienia między PKP S.A., Xcity Investment oraz Miastem Gniezno. Organizatorem merytorycznym warsztatów jest warszawska pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), wiodąca firma w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki w Polsce.

Celem warsztatów jest określenie ram dla rozwoju przestrzennego należących do PKP S.A. terenów w centrum Gniezna. Celem PKP S.A. oraz Xcity Investment – spółki Grupy PKP zajmującej się zagospodarowywaniem gruntów – jest optymalne wykorzystanie ww. terenu, przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców i zabytkowego charakteru parowozowni. Tereny kolejowe w centrum Gniezna stanowią wyzwanie dla planistów i inwestorów. O ich potencjale świadczą szerokie możliwości zagospodarowania, między innymi pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną czy pod placówkę muzealną. Zabudowa tych gruntów, przy uwzględnieniu zabytkowej tkanki, może istotnie wpłynąć na wzrost atrakcyjności tej części miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

„Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału tych terenów, a w konsekwencji stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Zależy nam na tym, aby sposób zagospodarowania uwzględniał zarówno uwarunkowania terenu, jak i potrzeby lokalnej społeczności” – wyjaśnia Marek Chibowski, Prezes Zarządu Xcity Investment.

Głównym celem warsztatów jest stworzenie spójnej strategii dalszego rozwoju kolejowych terenów w Gnieźnie w wymiarze zarówno funkcjonalnym, urbanistyczno-architektonicznym jak i ekonomicznym czy społecznym. Na podstawie wypracowanej koncepcji zostanie przygotowany wniosek do zmiany Studium oraz MPZP na tym obszarze.

„Rada Miasta Gniezna podjęła już uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna” – mówi Jarosław Grobelny zastępca prezydenta Miasta Gniezna.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette to unikalne narzędzie projektowe i planistyczne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych przyszłością terenu i parowozowni, oparte na merytorycznych przesłankach. Warsztaty dają możliwość spotkania z doświadczonym zespołem architektów i urbanistów, którzy wspólnie z przedstawicielami Xcity Investment oraz władzami Gniezna przez pięć dni będą intensywnie pracować nad wizją zagospodarowania terenów inwestycyjnych PKP S.A. W trakcie pięciu dni prac przewidziano szereg spotkań, prezentacji i sesji projektowych. Udział wszystkich interesariuszy oraz zainteresowanych mieszkańców umożliwi wypracowanie spójnej wizji rozwoju terenu w krótkim czasie.

Szczegółowy harmonogram warsztatów można znaleźć na stronie www.mau.com.pl/warsztatygniezno